V vsakem od nas se skriva malce raziskovalca.
Naj bo vsak dan, ki ga boste preživeli z nami poln lepih doživetij.
Program razvoja podeželja

NAZIV AKTIVNOSTI

Ker so se s kmetijstvom ukvarjale že prejšnje generacije na moji kmetiji, s starši pa smo že uspešno vpeljali dopolnilno dejavnost, sem se odločil, da se bom za namen razpisa posvetil posodobitvi hleva za izboljšano počutje živali iz naslova podukrepa 6.1 Pomoč za zagon dejavnosti za mlade kmete.

POVZETEK

Kmetija je na javnem razpisu kandidirala v opremo za uhlevitev, opremo za krmljenje, ter nakupa strojne opreme.

GLAVNE DEJAVNOSTI

Pred preureditvijo je bil hlev urejen na priveze, živalim je bilo onemogočeno prosto gibanje, sedaj pa je hlev preurejen tako, da živali uživajo veliko prostora, gibanja, hlev je preurejen na sistem proste reje, konji imajo velike, prostorne bokse, prašiči imajo urejene prostore. Močno smo zmanjšali fizični del opravil v hlevu, zagotovljena je čistoča. Porodni boks omogoča večji nadzor na novorojenimi teleti. Ker obstoječi hlev ni omogočal preureditve na način krmilne mize po sredini hleva, smo se odločili, da krmilno mizo naredimo v podaljšanem delu hleva. S tem se je tudi pojavila možnost, da tirni grabež uporabimo tako za krmljenje živali kot za spravilo sena na dosuševalno napravo. Pred nakupom dvigala smo v hlevu večji del krmljenja in shranjevanja sena in silaže izvajali ročno, dvigalo nam omogoča lažje prekladanje sena v sušilni boks in nato naprej v skladišče. Dvigalo uporabljamo tudi za krmljenje živali, tako je stroj dejansko celo leto v uporabi in ne samo sezonsko.

V sklopu razpisa smo z kmetijsko svetovalno služno Nova Gorica izvedli poizkus paše prašičev. Poizkus sem želel opraviti z namenom boljšega počutja prašičev, ter zmanjšanja fizičnega dela pri pripravi krme za prašiče. Žal poskus paše ni uspel, saj prašičem kot prežvekovalcem ni v naravi, da bi se pasli kot npr. govedo, ampak se prehranjujejo z ritjem in iskanjem hrane v tleh. Tako ni pričakovati, da bi se z dodatno voluminozno krmo prehranjevali sami na posejanih deteljno travnih mešanicah. Vseeno je bil poskus paše koristen, saj smo ugotovili katero travno deteljno mešanico najraje jedo. Za prihodnost smo se odločili, da del pašnika 1 in pašnika 2 zasejemo z priporočeno mešanico tržaškega radiča in črne detelje in to mešanico dnevno krmimo prašičem.

CILJI

  • Vključitev v ukrep dobrobit živali
  • Vključitev v podukrep Podpora za dejavnosti poklicnega usposabljanja in pridobivanja spretnosti.
  • Udeležba v mednarodnih ali drugih izobraževanjih povezanih s tujimi jeziki, v obsegu najmanj 50 ur
  • Povečanje proizvodnih kapacitet po vrstah objektov in skupno v živinoreji (nakup opreme). Povečanje obsega proizvodnih kapacitet
  • Nakup informacijsko-komunikacijske tehnologije (IKT) za potrebe kmetijskega gospodarstva (strojne in programske opreme).
  • Pogodbe o sodelovanju z javno kmetijsko svetovalno službo KGZS pri raznih poskusih (sortnih, fitofarmacevtskih sredstev, novih tehnologij in podobno).
  • Uvedba ali posodobitev hlevov za izboljšanje počutja živali – prosta reja, ureditev izpustov ipd – in prilagoditev hlevov za ukrep ekološko kmetijstvo in dobrobit živali.

PRIČAKOVANI REZULTATI

  • izboljšanje ekonomske uspešnosti zaradi zmanjšanega obsega ročnega dela, zmanjšanega transporta krme,
  • izboljšanje dobrobiti živali zaradi kvalitetnejše oskrbe živali in uvedbe proste reje krav dojilj